Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van webshop www.kikkertsite.nl van HANDELSONDERNEMING KIKKERT

Artikel 1 Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt de webwinkel www.kikkertsite.nl, gevestigd in Zuidwolde, verder aangeduid als HANDELSONDERNEMING KIKKERT en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder HANDELSONDERNEMING KIKKERT mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met HANDELSONDERNEMING KIKKERT.

3. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met HANDELSONDERNEMING KIKKERT heeft gecontracteerd, wordt geacht, eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per e-mail of per fax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten, stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van HANDELSONDERNEMING KIKKERT tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HANDELSONDERNEMING KIKKERT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal HANDELSONDERNEMING KIKKERT dit schriftelijk aan koper bekend maken.

3. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door HANDELSONDERNEMING KIKKERT uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door HANDELSONDERNEMING KIKKERT worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door HANDELSONDERNEMING KIKKERT op haalbaarheid is beoordeeld. HANDELSONDERNEMING KIKKERT heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in brochure of website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van HANDELSONDERNEMING KIKKERT gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van HANDELSONDERNEMING KIKKERT en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 5 Prijzen

1. De materialen van HANDELSONDERNEMING KIKKERT worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij HANDELSONDERNEMING KIKKERT. De diensten van HANDELSONDERNEMING KIKKERT worden verricht tegen de prijs die HANDELSONDERNEMING KIKKERT na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

2. Voor alle orders wordt een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. De extra kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper, wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6 Verzending/aflevering

1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip wanneer de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. HANDELSONDERNEMING KIKKERT behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden.

3 . HANDELSONDERNEMING KIKKERT is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enig andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

 

Artikel 7 Afkoelingsperiode

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met HANDELSONDERNEMING KIKKERT te ontbinden.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan HANDELSONDERNEMING KIKKERT te melden. De klant dient het product - na overleg met HANDELSONDERNEMING KIKKERT - te sturen naar een door HANDELSONDERNEMING KIKKERT vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. HANDELSONDERNEMING KIKKERT behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van HANDELSONDERNEMING KIKKERT of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HANDELSONDERNEMING KIKKERT schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal HANDELSONDERNEMING KIKKERT de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. HANDELSONDERNEMING KIKKERT heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8 Betalingen

1. Betaling dient te geschieden op het banknummer van HANDELSONDERNEMING KIKKERT onder vermelding van het ordernummer. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling worden geactiveerd en worden verstuurd.

2 Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.

3. In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 9 Reclame

1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen zeven dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan HANDELSONDERNEMING KIKKERT kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt HANDELSONDERNEMING KIKKERT geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door HANDELSONDERNEMING KIKKERT gegrond wordt bevonden, heeft HANDELSONDERNEMING KIKKERT het recht te harer keuze:

- het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan HANDELSONDERNEMING KIKKERT worden afgegeven;

- het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. HANDELSONDERNEMING KIKKERT aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door HANDELSONDERNEMING KIKKERT op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin HANDELSONDERNEMING KIKKERT deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 10 Garantie

1. HANDELSONDERNEMING KIKKERT staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde materialen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan HANDELSONDERNEMING KIKKERT verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van HANDELSONDERNEMING KIKKERT zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

3. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft HANDELSONDERNEMING KIKKERT garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door HANDELSONDERNEMING KIKKERT op te geven adres, op rekening van HANDELSONDERNEMING KIKKERT, onder vermelding van een bij HANDELSONDERNEMING KIKKERT op te vragen retournummer.

5. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien; · de koper de zaken heeft verwaarloosd

·de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen.

· bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

· het apparaat/artikel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

· het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires

· indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

6. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met HANDELSONDERNEMING KIKKERT gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 11 Aansprakelijkheidsbeperking

1. HANDELSONDERNEMING KIKKERT, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is HANDELSONDERNEMING KIKKERT in ieder geval nimmer aansprakelijk:

· wegens niet-, of niet tijdige levering;

· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

· wegens verkeerd gebruik van de geleverde materialen.vloeistoffen of chemicalien.

· indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

· voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in HANDELSONDERNEMING KIKKERT's bedrijfsruimte bevinden;

· voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

Artikel 12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HANDELSONDERNEMING KIKKERT en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, beslists de burgerlijke rechter in het arrondissement waar HANDELSONDERNEMING KIKKERT is gevestigd.